Qualitat, arribant cada dia mes lluny en tot ...

La qualitat en el nostre sector és tot, però per a això el principal per donar qualitat al client són els criteris de selecció del sistema de pintat i els requisits de preparació de la superfície.

Seguint la darrera edició de la Norma Internacional ISO 12944 "Pintures i vernissos - Protecció contra la corrosió d'estructures d'acer amb sistema protectors de pintura"

Seguint patrons de qualitat, la selecció del sistema de recobriment adequat per a la protecció contra la corrosió requereix una varietat de factors que s'han de tenir en compte per garantir que s'aconsegueixi el millor i més econòmica solució tècnica.

El primer pas a seguir, és esbrinar les condicions de les instal·lacions industrials en les que treballarem:

HUMITAT I TEMPERATURA
L'EXPOSICIÓ A LA RADIACIÓ UV
L'EXPOSICIÓ DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES
(Plantes industrials en general)
DANYS MECÀNICS.

Tenint en compte la seguretat per sobre de tot:

compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i el R.D. 39/1997 (Reglament sobre els serveis de prevenció) amb contracte per a la implantació del sistema de gestió de prevenció de riscos, en les disciplines de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia, Psicosociologia aplicada i Medicina del Treball.

Amb document certificat des dels seus inicis de RESPONSABILITAT CIVIL.

La nostra empresa ofereix 2 tipus de sistemes, certificats per ISO 12.944-6.

CLASSIFICACIÓ C4 - ALT, durabilitat de 15 anys.

CLASSIFICACIÓ C5 - MITJÀ, durabilitat de 5 a 15 anys.

Aquests tipus de sistemes són usats en aquells treballs en els quals el client desitja un servei tècnic amb el qual economitzar les despeses d'empresa futurs.

APLIGO li ofereix un servei tècnic que li garanteix les micres a què s'ha d'arribar segons la durabilitat desitjada pel nostre client, oferint-li una explicació transparent del procés a seguir on s'exposa els quilos exactes usats en l'execució del treball a realitzar.

Els sistemes de pintat, s'ha de tenir en compte els materials (acer, galvanitzat, etc...) l'espessor que es vulgui obtenir (segons l'ambient) i la durabilitat. Per això el nostre personal comercial tècnic aquesta sempre disposat a ajudar els clients triar un sistema de pintat correcte.

Per garantir un sistema de pintat, és essencial dur a terme una bona preparació de la superfície amb doll de sorra o mola mecànica, depèn el grau , segons la ISO 8501-1: "preparació de substrats d'acer abans de l'aplicació de pintura i productes relacionats - avaluació visual de la neteja de superfície"